Останати референци

Стоматолошки факултет – Скопје

Lotus Domino решение за електронски деловодник
Модул за евиденција на клиенти-правни и физички лица
Модул за скенирање на документи

Алов АД

Lotus Domino Апликација за Финансиско и Материјално водење - деловна апликација која го покрива финансиското работење во институцијата.
Lotus Domino решение за електронската пошта
Lotus Domino решение за евиденција на клиенти
Lotus Domino решение за евиденција на проекти и задачи

ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА - ДОМ

Lotus Domino апликација за евиденција на членови

Дерматолошко-естетска ординација Вивидерм

Lotus Domino апликација за евиденција на пациенти и прегледи за пациентите
Lotus Domino решение за евиденција на клиенти

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ А. Д. - СКОПЈЕ

Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта-на македонски)
Апликација за Архивско работење – Деловодник TGS
Апликација за Архивско работење – Деловодник Solsee
Апликација за Архивско работење – Деловодник Hydro power

Копласт - Скопје

Апликација за Финансиско и Материјално водење - деловна апликација која го покрива финансиското работење

СЕФ - приватно претпријатие за изработка на безбедносни врати

Комплетен информационен систем за интерно работење кој покрај останатото вклучува и следењето на производството и работните налози.
Производство - модул за следење на активностите во фирмата проследено со работни налози и барања.
Комерција - модул за следење на пропратната документација, профактури, фактури, изводи, понуди, барања и сл.
Магацин - модул за следење на ставките - позициите во магацинот, внесување и изнесување на одредени количини.

Бис Инженеринг

Систем од апликации кои овозможуваат комплетен увид на раководните структури во работењето на фирмата. Овој комплекс на апликации опфаќа:
-следење на сите документи кои се креираат во една фирма (понуди, профактури, фактури, нарачки,....)
-следење на информациите за клиентите со кои соработува фирмата и тоа со комплетен увид во целокупната коресподенција ( факс, тел разговор, средби, писма,....) со истата.
-следење на сервисните барања и нивно навремено извршување (со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
-следење на задачи и активности сврзани за поголеми проекти на кои работи фирмата со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата) апликација за следење на човечките ресурси и следење на основните средства во компанијата.

Switch The Language

  Следејќи ги современите тенденции и земајќи ги предвид барањата на корисниците, нашата компанија нуди 12 часовно и 24 часовно одржување согласно потребите на клиентите како и Help Desk услуги
  Адреса
  Партизански одреди 149 мезанин 2 1000 Скопје, Р.Македонија
  Телефон
  +389 2 3069 591
  EMAIL
  simt@simt.com.mk
  НБО Техничка поддршка тел.
  +389 2 3093 795; +389 2 3081 475
  НБО Техничка поддршка емаил
  helpdesknbo@simt.com.mk