Комплетни решенија во делот на Метео опремата

Ние сме партнери и официјални застапници за опремата на Campbell Scientific.

 • Набавка, инсталација, пуштање во работа на 21 Автоматски хидрометеоролошки станици – со можност за мерење на притисок, температура и влажност на воздухот, брзина и правец на ветерот, следење на нивото на водата (до 55 милиони) испарување, влажност на лист, влажност на почва, соларна радијација, дожд, висина на снежна покривка,
 • Набавка, инсталација, пуштање во работа на ветер генератор и 175W соларен панел
 • Воспоставување на континуирано напојување за AWS, гел батерии за ветер генератор со капацитет од 150W на 12,5 м / сек, и 175W фотонапонски панел.
 • Континуирано регистрирање на метеоролошки параметри и пренос на податоци на серверот во Националниот хидролошки и метеоролошки сервис во определени временски периоди преку GPRS.
 • Обезбедена можност за собирање на податоци од АWS (Automatic Weather Station ) и редовен трансфер на податоците.
 • Овозможена услуга за мониторирање и подесување на GPRS модемот преку СМС

Инсталирање на софтвер за прибирање, архивирање и визуелизација на податоци кој може да формира база на податоци, можност за дефинирање на праговите за примарна контрола и автоматска контрола, можност да работат со податоци во реално време и архива на податоци; можност да се поправат податоците и повторно да се прикачат во базата на податоци.

 • Пренос на податоци од сензорот за електрични празнења до одредениот сервер.
 • Соодветна обука за комплетната опрема, инструментите и софтверот за понатамошна сопствена употреба и управување со комплетната опрема.
 • Метеоролошки сензори за автоматски метеоролошки станици за хидролошки и метеоролошки услуги
 • Програма за годишните следење на квантитативните и квалитативните карактеристики на водите, резервни делови за АWS, Метеоролошки станици и Радари
Switch The Language

  Следејќи ги современите тенденции и земајќи ги предвид барањата на корисниците, нашата компанија нуди 12 часовно и 24 часовно одржување согласно потребите на клиентите како и Help Desk услуги
  Адреса
  Партизански одреди 149 мезанин 2 1000 Скопје, Р.Македонија
  Телефон
  +389 2 3069 591
  EMAIL
  simt@simt.com.mk
  НБО Техничка поддршка тел.
  +389 2 3093 795; +389 2 3081 475
  НБО Техничка поддршка емаил
  helpdesknbo@simt.com.mk