Софтвер

Готови решенија развиени од СИМТ

stanbeni zaednici
Апликација за управување со стамбени заедници (згради)
Апликација за водење на туристички агенции
Апликација за проценителски куќи

Изработка на решенија прилагодени според барањата на корисниците

Switch The Language

  Следејќи ги современите тенденции и земајќи ги предвид барањата на корисниците, нашата компанија нуди 12 часовно и 24 часовно одржување согласно потребите на клиентите како и Help Desk услуги
  Адреса
  Партизански одреди 149 мезанин 2 1000 Скопје, Р.Македонија
  Телефон
  +389 2 3069 591
  EMAIL
  simt@simt.com.mk
  НБО Техничка поддршка тел.
  +389 2 3093 795; +389 2 3081 475
  НБО Техничка поддршка емаил
  helpdesknbo@simt.com.mk