Дизајн, развој имплементација и одржување на информациски системи

Имплементација и одржување на готови софтверски решенија развиени од СИМТ.
Развој, имплементација и одржување на информациски системи според барања на корисниците

Проектирање и изведба на комплетна ИТ инфраструктура

Персонални компјутери, лаптопи компјутерска опрема.Периферна опрема (принтери, скенери, МФП уреди…)
Сервери (Tower, Rack mounted, Blade)
Уреди за складирање на податоци

Проектирање, изведба и одржување на слабострујни инсталации
ЛАН мрежи – бакарни и  оптички мрежи.
Испорака и инсталација на пасивна мрежна опрема.
Испорака и инсталација на активна опрема
Безбедносни системи и антивирусна заштита

Уреди за заштита (Firewall, WEB content filtering).
Комплетни решенија за антивирусна заштита (Antivirus, Anti Spam)
Back up решенија
Disaster recovery

Проектирање, изведба и одржување на телекомуникациски решенија
Аналогни, дигитални, IP и хибридни телефонски системи.
Wi-Fi системи (802.11 b/g) и WiMAX системи.
Системи за сателитска говорна, податочна и видео комуникација
Проектирање, изведба и одржување на енергетски решенија
Системи за непрекинато напојување UPS во опсег од 350VA до 4MVA.
Батерии,бензински и дизел генератори и когенеративни системи.
Пренапонски заштити.
Eнергетски кабли.
Слабострујни инсталација
Проектирање, изведба и одржување на решенија од областа на метал детектори
Метал-детектори за флуиди, прашкасти материи и месо.
Рендгенски метал-детектори.
Индустриски ваги за мерења од 4г до 60кг.
Набавка, дизајнирање, изведба инсталација, пуштање во работа и одржување на хидрометролошки системи и решенија
Автоматски хидрометеоролошки Станици.
Метеоролошка опрема за земјоделие.
ИКТ консалтинг
Switch The Language

  Следејќи ги современите тенденции и земајќи ги предвид барањата на корисниците, нашата компанија нуди 12 часовно и 24 часовно одржување согласно потребите на клиентите како и Help Desk услуги
  Адреса
  Партизански одреди 149 мезанин 2 1000 Скопје, Р.Македонија
  Телефон
  +389 2 3069 591
  EMAIL
  simt@simt.com.mk
  НБО Техничка поддршка тел.
  +389 2 3093 795; +389 2 3081 475
  НБО Техничка поддршка емаил
  helpdesknbo@simt.com.mk