За Нас

Симт ( Софтвер,инженеринг,маркетинг и трговија ) е фирма која е основана на  24.07.1994 година и е проектно ориентирана.

Симт е фирма која веќе 23 години има искуство во областа на информацискиот инженеринг,консалтинг,изведба и имплементација на решенија. На секое поле располагаме со високо квалификуван кадар кој работи на планирање, дизајнирање, имплементација, мониторинг и изведување на проекти.Покрај тоа што фирмата располага со 20 редовно вработени, за потребите на разни проекти дополнително  ангажира и еминентни експерти од земјата и странство.

По завршениот проект и имплементираното решение Симт практикува редовно одржување што го извршуваат вработените од нашата фирма. Тоа опфаќа и интервенции на опремата/софтвер на лице место или во просториите на нашата компанија во гарантен и вонгарантен период, во зависност од реалните потреби на корисникот. Земајќи ги во предвид барањата на корисниците и следејќи ги современите тенденции нашата компанија има воведено систем за 12-часовно одржување .

Во рамките на проектите за Национално Биро за Осигурување-НБО и за Јавно Претпријатие Македонски Шуми-ЈПМШ ,Симт располага и со Help Desk кој работи 12 часа дневно ,6 дена во неделата.

Профил на СИМТ

Нашата експертиза може да ја понудиме во следниве области:

 •  Проектирање, изведба и одржување на информациски системи
 •  Информациски инженеринг
 •  Проектирање и имплементација на комплетни информатички системи
 •  Проектирање, изведба и одржување на компјутерски мрежи
 •  Проектирање и изведба на безбедносни системи
 •  Проектирање, изведба и одржување на телекомуникациски решенија:
 •  Проектирање, изведба и одржување на енергетски решенија
 •  Проектирање, изведба и одржување на решенија од областа на индустриската автоматика
 • Проектирање, изведба и одржување на целосни решенија од областа на индустриски метал-детектори
 • Набавка, дизајнирање, изведба, инсталација, пуштање во работа и одржување на хидрометеоролошки системи и решенија

Сертификати кои ги поседуваат вработените на Симт за извршување на претходно наведената експертиза

 •  Антивирус Panda сертификат
 • Енергетика Newave сертификат
 • Ciw сертификат
 • Nexans сертификат
 • R&M сертификат
 • Cisco сертификат
 •  Fortinet сертификат
 • IBM сертификат
 • Slican сертификат
 • BPM сертификат
 • Lotus certified professional
 • Lotus domino administrator
 • Lotus domino application developer
 • Lotus domino designer

СИМТ овозможува техничка поддршка и договори за одржување на принтери, кодери, софтвер, а и на останатите производи од продажната палета.

Овозможуваме бизнис соработка за нашите производи и услуги вклучувајќи го и следното:

Сервис договор

СИМТ нуди широка палета на програми за одржување и можност да се прилагодат за да ги задоволат потребите на корисникот. Овој договор ја оптимизира продуктивноста, а воедно гарантира ниска корисничка цена.

Кориснички договор

Корисничкиот договор е прилагоден да ги задоволи потребите на корисникот.

Тренинг курсеви

Основни и напредни курсеви се организираат во просториите на СИМТ или кај самиот корисник за оптимална функционалност и користење на производите.

Помош телефон

Телефонски информации и поддршка за производите и услугите на СИМТ. Е-мејл поддршка преку клиентско логирање.

Финансиски услуги

Алтернативни финансиски опции скроени за да ги задоволат вашите потреби. Лизинг финансиски решенија за да ги задоволат финансиските потреби од прости до сложени системски инсталации.