Софтвер

Проектирање, изведба и одржување на информациски системи

Информациски инженеринг

Имплементација и одржување на готови софтверски решенија развиени од СИМТ дооел - Скопје

  •  Систем за управување со документи
  • Систем за колаборација (електронска пошта, групно работење, календар, дискусиона база и сл. на македонски јазик)
  • Систем за комерцијално работење
  • Систем за управување со проекти (македонски јазик)
  • Систем за следење, обработка и добивање на статистички податоци
  • Систем за канцелариско работење

Имплементација и одржување на готови софтверски решенија од странски партнери

  •  Систем за работење на осигурителни компании
  • Систем за поддршка на лабораториско работење и управување со процеси
  • Систем за комерцијално работење
  • Систем за напредно планирање на ресурсите (ERP)

Развој, имплементација и одржување на информациски системи според барања на корисник

Нудиме алатки за развој на апликации од асортиманот на IBM, изработуваме софтверски решенија прилагодени за Вашите потреби во Microsoft .NET или во Open source платформата.

Изработка на апликации:

Солуции од IBM како што се Lotus Domino Servers, Web Sphere, Rational и Tivoli Software.
Повеќе Повеќе Повеќе

 

 

 

Готови апликации:

Софтвер за малопродажба

Финансиска апликација

 

Апликација за архивско работење

Апликација за педагошка евиденција

Апликација за издавање на полиси за каско осигурување

Апликација за издавање на полиси за домаќинско осигурување

Апликација за издавање на полиси за патничко осигурување

Апликација за издавање на полиси за дополнителна гаранција за нови моторни возила

Апликација за станица за технички преглед на возила

Апликација за брокерско работење со осигурителни полиси

Web-сервис за преземање на податоци од Информацискиот систем за полиси и штети од автоодговорност при НБО