Останато


 • СЕФ – приватно претпријатие за изработка на безбедносни врати
 • Комплетен информационен систем за интерно работење кој покрај останатото вклучува и следењето на производството и работните налози.
  • Производство - модул за следење на активностите во фирмата проследено со работни налози и барања.
  • Комерција - модул за следење на пропратната документација, профактури, фактури, изводи, понуди, барања и сл.
  • Магацин - модул за следење на ставките – позициите во магацинот, внесување и изнесување на одредени количини.
 • Технокооп
  • MS VB6 – Апликација за пресметка на плати со автоматско креирање на фајл за УЈП
 • Државна лотарија
  • Софтвер за игри на среќа -одржување на апликативен и системски софтвер
 • Технички Гасови – Скопје
  • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта-на македонски)
  • Апликација за Архивско работење – Деловодник
 • Копласт – Скопје
  • Апликација за Финансиско и Материјално водење – деловна апликација која го покрива финансиското работење
 • Фото сојуз на РМ
  • WEB страна
 • Пазар 3
  • Изработка на CALL центар за телефонска наплата на огласи
 • Управа за хидрометеоролошки работи
  • Евиденција и исплата на лица по договор за дело со автоматско креирање на фајл за трезорско работење
 • БИС
 • Систем од апликации кои овозможуваат комплетен увид на раководните структури во работењето на фирмата. Овој комплекс на апликации опфаќа:
  • следење на сите документи кои се креираат во една фирма (понуди, профактури, фактури, нарачки,….)
  • следење на информациите за клиентите со кои соработува фирмата и тоа со комплетен увид во целокупната коресподенција ( факс, тел разговор, средби, писма,….) со истата.
  • следење на сервисните барања и нивно навремено извршување (со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • следење на задачи и активности сврзани за поголеми проекти на кои работи фирмата со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • Апликација за следење на човечките ресурси и следење на основните средства во компанијата.
 • БЕННИНГ
 • Систем од апликации кои овозможуваат комплетен увид на раководните структури во работењето на фирмата. Овој комплекс на апликации опфаќа:
  • следење на сите документи кои се креираат во една фирма (понуди, профактури, фактури, нарачки,….)
  • следење на информациите за клиентите со кои соработува фирмата и тоа со комплетен увид во целокупната коресподенција ( факс, тел разговор, средби, писма,….) со истата.
  • следење на сервисните барања и нивно навремено извршување (со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • следење на задачи и активности сврзани за поголеми проекти на кои работи фирмата со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • Апликација за следење на човечките ресурси и следење на основните средства во компанијата.
 • Згими Компани
  • Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
 • Ауто Мекларен
  • Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
 • Japan International Cooperation Agency Balkan Office
  • Интегриран систем за предвидување и превенција од пожари (конзорциум СИМТ, Едусофт, Тринити)