Образование


 • Државен испитен центар- Биро за развој на образование
  • Комплетен ИС за подршка на полагање на државен матурски испит интегриран со модул за автоматско скенирање и препознавање на текст
 • ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј”
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • Центар за образование на возрасните
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • Средно медицинско училиште “Панче Караѓозов”
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
  • Архивско работење – евиденција на архивско и канцелариско работење
  • Одржување на хардвер, системски софтвер, Апликативен софтвер и компјутерски мрежи
 • АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје
  • Lotus Notes – Апликација за Архивско работење – општ деловодник
  • Lotus Notes – Апликација за педагошка евиденција на уценици
  • Lotus Notes – Апликација за упис на ученици
  • Lotus Notes – Апликација за персонална еиденција
  • Lotus Notes – Апликација за основни средства – евиденција на основни средства и пресметки на амортизација и ревалоризација
  • Lotus Notes – Апликација за трезорско работење
  • MS VB6 – Апликација за Финансиско книговодство – деловна апликација за финансиското книговодство
  • MS VB6 – Апликација за Материјално книговодство – деловна апликација за магацинско работење и материјално книговодство со фактурирање и фискална продажба
  • MS .NET – Апликација за Фактурирање – апликација за фактурирање на услуги
  • MS .NET – Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП