Осигурување


 • Национално биро за осигурување
  • Интернет систем »клуч на рака«, кој всушност претставува интегриран систем (хардвер, системски софтвер, комуникации, заштита како и Интернет апликација за издавање на полиси за автоодоговорност и Зелена карта.
  • Архивско работење – евиденција на архивско и канцелариско работење,
  • Lotus Domino решение за електронската пошта
 • ЈДБ Брокер
  • Евиденција на полиси
  • Апликација за брокерско работење
  • Евиденција на пакети од полиси
  • Евиденција на винкулации
  • Статистички извештаи
  • Вкрстени пребарувања
  • Динамички извештаи
  • Строга евиденција на броеви на полиси
  • Строга евиденција на броеви за винкулации
  • Менаџмент на договори со компании
  • Евиденција на пријани штети по полиса
  • Креирање на раздолжници за полиси
  • Креирање на раздолжници за винкулации
  • Креирање на фактури кон клиенти
  • Креирање на фактури за брокеражи
  • Изработка на работни налози
  • Изработка на понуди
  • Прикачување (attach) на документи
  • Менаџмент на корисници
  • Менаџмент на брокеражи
  • Вон книговодствена евиденција на плаќањето на фактурите
 • Супер Ауто Контрол
  • Апликација за брокерско работење
  • Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
 • ИНСИГ Македонија АД
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • Винер Осигурување
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • Триглав Осигурување А.Д
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • Албсиг
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • САВА Осигурување
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО