Државна администрација


 • Министерство за правда на РМ
  • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта)
  • Следење на архивата за меѓународна правна помош (МПП) – деловна апликација за работа во мрежа
  • овозможува следење и контрола на уписот на сите пристигнати и пратени документи кои се заведуваат во деловодничките книги во секторот за МПП.
  • овозможува доделување на предметите на соодветни вработени во секторот (од страна на раководната структура)
  • овозможува следење кој од вработените работи на соодветниот предмет
  • овозможува пребарување по слободен текст (се што е внесено од страна на архиварот).

  Следење на деловодникот за помилувања – деловна апликација за работа во мрежа

  • овозможува следење и контрола на уписот на сите пристигнати и пратени документи (вклучително и опција за скенирање на истите и нивно сместување во електронска форма во системот) кои се заведуваат во деловодничките книги во врска со проблематиката на помилувања.
  • овозможува доделување на предметите на соодветни вработени во секторот(од страна на раководната структура)
  • овозможува следење кој од вработените работи на соодветниот предмет
  • овозможува пребарување по слободен текст (се што е внесено од страна на архиварот).

  Се очекува проширување на комплетната архива на министерството

  Креирање и следење на нормативните акти – деловна апликација за работа во мрежа

  • овозможува следење на целиот тек на креирање на нормативни акти од иницијатива за нивно креирање до конечно креирање како и нивно понатамошно следење со сите промени кои се случуваат врз нив.
  • овозможен преглед на нормативните акти од страна на повеќе корисници истовремено.
  • имплементирани се сите потребни прегледи спрема спецификацијата на клиентот за нивно секојдневно работење со нормативните акти (закони, правилници, статути, решенија, договори , ….)
 • Државен завод за Индустриска Сопственост
  • Lotus Domino сервер за Интерна комуникација.
  • Апликација за внесување и пребарување на патенти.
  • Внесувањето на патентите е со директно импортирање на фајлови во SGML облик од WEB.
  • Интегриран систем, за автоматско внесување и пребарување на податоците објавени на Европско ниво, како и систем за добивање на извештаи подготвени за објавување во месечните гласници на ниво на Република Македонија.
  • Скенирање и OCR-ување на сите предмети кои се наоѓаат во архивата на заводот,по сите сектори, патенти,трговски марки и индустриски дизајн. Целата документација е вметната во предефинирана Lotus Notes база на податоци и е на располагање на сите вработени лица во институцијата
  • Деловодничка книга – изработена во Lotus Notes
  • Библиотека – изработена во Lotus Notes
  • Апликација за следење на предметите од делот за Географско потекло, изработена во Lotus Notes
  • Интерен документ менаџмент систем
  • Интернет страна на институцијата (WEB страна)
  • Уписник – изработена во Lotus Notes
  • Претставки – изработена во Lotus Notes
  • Дигитализација на Архива
 • Министерство за образование и наука на Р. Македонија
   • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта)
   • Следење на архивата на МН на РМ – деловна апликација за работа во мрежа
   • овозможува следење и контрола на уписот на сите пристигнати и пратени документи кои се заведуваат во деловодничките книги во МН.
   • овозможува доделување на предметите на соодветни вработени во МН (од страна на раководната структура)
   • овозможува следење кој од вработените работи на соодветниот предмет
   • овозможува пребарување по слободен текст (се што е внесено од страна на архиварот)
   • Креирање и следење на нормативните акти – деловна апликација за работа во мрежа
   • овозможува следење на целиот тек на креирање на нормативни акти од иницијатива за нивно креирање до конечно креирање како и нивно понатамошно следење со сите промени кои се случуваат врз нив.
   • овозможен преглед на нормативните акти од страна на повеќе корисници истовремено.
   • имплементирани се сите потребни прегледи спрема спецификацијата на клиентот за нивно секојдневно работење со нормативните акти (закони, правилници, статути, решенија, договори , ….)
   • Внесување и следење на податоци за поединци, научни работници и поединци вработени во научни и наставно научни институции со сите потребни податоци и врски кон останатите подсистеми кои се реализирани и кои во иднина ќе се реализираат за да се добие целокупна слика за активности на еден научен работник, како и нивно соодветно пребарување и користење во иднина и од другите подсистеми кои це се развијат за МН на РМ.
   • Внесување и следење на податоци за научни, наставно научни институции со кои министерството соработува и чие работење делумно или целосно го финансира, со креирање на врски кон сите потребни податоци како од поединците така и кон подоцнежните подсистеми.
   • Деловна апликација за комплетно следење на предметите врзани за финансирање на научно истражувачките проекти , како и проекти од областа на технолошкиот развој и техничката култура.
   • Деловна апликација за следење на финансирање на издавачката дејност во Министерството
   • Деловна апликација за следење на финансирањето на научно истражувачка и техничка опрема.
   • Деловна апликација за следење на целиот процес од пријава до одобрување на стипендии за постидпломски и докторски студии, како и помош при изработка на истите. Обезбедена и автоматско експортирање на потребните податоци заради овозможување на автоматско префрлање на потребните податоци во системот на Стопанска банка, заради тоа што стипендиите се исплаќаат преку нив.
   • Апликација за следење на странската помош во областа на образованието
 • Министерство за внатрешни работи на РМ
  • Lotus Domino Сервер за електронска пошта (интерна и екстерна-Интернет).
  • Повеќе апликации развиени од страна на нивните инженери на платформата Lotus Notes (посебно погодна за раоота со документи, групно работење и за менаџерски системи), а од страна на наши стручњаци е обезбедена поддршка со соодветен консалтинг, за Lotus продукти.

  Во план е заеднички проект за разработка и имплементација на Lotus-овиот систем за архивирање на документи (Domino.Doc)

 • Министерство за Финансии
  • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта-на македонски)
 • Дирекција за заштита и спасување
  • Lotus Domino решение за електронската пошта
  • Архивско работење – евиденција на архивско и канцелариско работење,
  • Апликација за Финансиско и Материјално водење – деловна апликација која го покрива финансиското и материјалното работење во институцијата.
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • КПУ Затвор – Скопје
  • MS VB6 – Апликација за Финансиско книговодство – деловна апликација за финансиското книговодство
  • MS VB6 – Апликација за Материјално книговодство – деловна апликација за магацинско работење и материјално книговодство со фискална продажба
  • MS VB6 – Апликација за Благајничко работење – евиденција на благајна
  • MS VB6 – Апликација за Основни средства – евиденција на основни средства и пресметки на амортизација и ревалоризација
 • Министерство за труд и социјална политика
  • Апликација за посвојување
  •  Имплеметација и одржување на апликативен софтвер за електронско посвојување на деца, за избор на најпогоден посвоител
 • Управа за имотно-правни работи – Министерство за финансии
  • Консултански услуги при подготовка на техничка спецификација за дизајн и развој на МИС (менаџмент информационен систем)