Правен систем


Уставен суд на Република Македонија

 • Lotus Domino решение за електронската пошта
 • Уставно-судска пракса СИМТ/ЕКЦ- Lotus Notes деловна апликација за мрежна околина – преглед – регистар на сите билтени на Уставниот суд
 • Следење на уставно судска постапка – СИМТ/ЕКЦ- Lotus Notes деловна апликација за мрежна околина
 • овозможува комплетно следење на постапката од влегување на предметот во архива, па се до решение на седница на Уставниот Суд.
 • Динамичка WEB страна за Уставен Суд – автоматско префрлање на одлуките и решенијата од базата на податоци во Lotus Notes.
 • Библиотека – регистрирање на сите книги и публикации кои постојат во институцијата,
 • Апликација за Финансиско и Материјално водење – деловна апликација која го покрива финансиското работење во институцијата.
 • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • Lotus Notes – Апликација за Архивско работење – општ деловодник
 • Хардвер (комјутери, печатари, скенери и УПС-и)
 • Мрежен јазол, активна и пасивна оопрема
 • Системски софтвер
 • Апликативен софтвер
  1. Интернет Web систем
  2. Уставно-судска практика на УСРМ
  3. Библиотека на УСРМ
  4. Апликација за материјално и финанско рабпотење
  5. Деловодник
  6. Софтвер за следење на медиумите
 • Уред за мрежна заштита FORTIGATE 60B

Врховен суд на РМ

 • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта)
 • Врховно-судска пракса СИМТ/ЕКЦ- Lotus Notes деловна апликација за мрежна околина – преглед – регистар на сите одлуки и решенија на Врховниот суд
 • WEB решение за следење на Врховно-Судската пракса, како и останатите ставови донесени на седниците на другите судови. Апликацијата овозможува следење на документацијата и нејзино публикување на WEB

Канцеларија на Народен Правобранител на Република Македонија

 • Lotus Domino решение за интерна и екстерна комуникација (електронска пошта)
 • Следење на животниот циклус на предметите во канцеларијата на Народниот Правобранител
 • Следење на работата во канцеларијата на Народниот Правобранител
 • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • Апликации за Архивско работење (општ, интерен деловодник и деловодник за информации од јавен карактер)
 • Апликација за персонална евиденција