Изведени проекти – телекомуникации

  • Сервисирање и одржување на SLICAN телефонски системи во Кјуби Македонија
  • Имплементација на телефонски централи во ЈП Македонски Шуми
  • Поставување на телефонска централа и сервисирање на истата во ПО Кичево