Метео Опрема

Набавка, дизајн, изведба, инсталација, пуштање во работа и одржување на хидрометеоролошки системи и решенија

Ние сме партнери и официјални застапници за опремата на Campbell Scientific

  • Набавка, инсталација, пуштање во работа на 21 Автоматски хидрометеоролошки станици – со можност за мерење на притисок, температура и влажност на воздухот, брзина и правец на ветерот, следење на нивото на водата (до 55 милиони) испарување, влажност на лист, влажност на почва, соларна радијација, дожд, висина на снежна покривка,
  • Набавка, инсталација, пуштање во работа на ветер генератор и 175W соларен панел
  • Воспоставување на континуирано напојување за AWS, гел батерии за ветер генератор со капацитет од 150W на 12,5 м / сек, и 175W фотонапонски панел.
  • Континуирано регистрирање на метеоролошки параметри и пренос на податоци на серверот во Националниот хидролошки и метеоролошки сервис во определени временски периоди преку GPRS.
  • Обезбедена можност за собирање на податоци од АWS (Automatic Weather Station ) и редовен трансфер на податоците.
  • Овозможена услуга за мониторирање и подесување на GPRS модемот преку СМС

li>Инсталирање на софтвер за прибирање, архивирање и визуелизација на податоци кој може да формира база на податоци, можност за дефинирање на праговите за примарна контрола и автоматска контрола, можност да работат со податоци во реално време и архива на податоци; можност да се поправат податоците и повторно да се прикачат во базата на податоци

 • Пренос на податоци од сензорот за електрични празнења до одредениот сервер.
 • Соодветна обука за комплетната опрема, инструментите и софтверот за понатамошна сопствена употреба и управување со комплетната опрема.
 • Метеоролошки сензори за автоматски метеоролошки станици за хидролошки и метеоролошки услуги
 • Програма за годишните следење на квантитативните и квалитативните карактеристики на водите, резервни делови за АWS, метеоролошки станици и радари