Референци v1


Правен Систем

 

 • Уставен суд на Република Македонија
  • Lotus Domino решение за електронската пошта
  • Уставно-судска пракса СИМТ/ЕКЦ- Lotus Notes деловна апликација за мрежна околина – преглед – регистар на сите билтени на Уставниот суд
  • Следење на уставно судска постапка – СИМТ/ЕКЦ- Lotus Notes деловна апликација за мрежна околина
  • овозможува комплетно следење на постапката од влегување на предметот во архива, па се до решение на седница на Уставниот Суд.
  • Динамичка WEB страна за Уставен Суд – автоматско префрлање на одлуките и решенијата од базата на податоци во Lotus Notes.
  • Библиотека – регистрирање на сите книги и публикации кои постојат во институцијата,
  • Апликација за Финансиско и Материјално водење – деловна апликација која го покрива финансиското работење во институцијата.
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
  • Lotus Notes – Апликација за Архивско работење – општ деловодник
  • Хардвер (комјутери, печатари, скенери и УПС-и)
  • Мрежен јазол, активна и пасивна оопрема
  • Системски софтвер
  • Апликативен софтвер
   1. Интернет Web систем
   2. Уставно-судска практика на УСРМ
   3. Библиотека на УСРМ
   4. Апликација за материјално и финанско рабпотење
   5. Деловодник
   6. Софтвер за следење на медиумите
  • Уред за мрежна заштита FORTIGATE 60B
 • Врховен суд на РМ
  • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта)
  • Врховно-судска пракса СИМТ/ЕКЦ- Lotus Notes деловна апликација за мрежна околина – преглед – регистар на сите одлуки и решенија на Врховниот суд
  • WEB решение за следење на Врховно-Судската пракса, како и останатите ставови донесени на седниците на другите судови. Апликацијата овозможува следење на документацијата и нејзино публикување на WEB
 • Канцеларија на Народен Правобранител на Република Македонија
  • Lotus Domino решение за интерна и екстерна комуникација (електронска пошта)
  • Следење на животниот циклус на предметите во канцеларијата на Народниот Правобранител
  • Следење на работата во канцеларијата на Народниот Правобранител
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
  • Апликации за Архивско работење (општ, интерен деловодник и деловодник за информации од јавен карактер)
  • Апликација за персонална евиденцијаВлада

 

 • Министерство за правда на РМ
  • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта)
  • Следење на архивата за меѓународна правна помош (МПП) – деловна апликација за работа во мрежа
  • овозможува следење и контрола на уписот на сите пристигнати и пратени документи кои се заведуваат во деловодничките книги во секторот за МПП.
  • овозможува доделување на предметите на соодветни вработени во секторот (од страна на раководната структура)
  • овозможува следење кој од вработените работи на соодветниот предмет
  • овозможува пребарување по слободен текст (се што е внесено од страна на архиварот).

  Следење на деловодникот за помилувања – деловна апликација за работа во мрежа

  • овозможува следење и контрола на уписот на сите пристигнати и пратени документи (вклучително и опција за скенирање на истите и нивно сместување во електронска форма во системот) кои се заведуваат во деловодничките книги во врска со проблематиката на помилувања.
  • овозможува доделување на предметите на соодветни вработени во секторот(од страна на раководната структура)
  • овозможува следење кој од вработените работи на соодветниот предмет
  • овозможува пребарување по слободен текст (се што е внесено од страна на архиварот).

  Се очекува проширување на комплетната архива на министерството

  Креирање и следење на нормативните акти – деловна апликација за работа во мрежа

  • овозможува следење на целиот тек на креирање на нормативни акти од иницијатива за нивно креирање до конечно креирање како и нивно понатамошно следење со сите промени кои се случуваат врз нив.
  • овозможен преглед на нормативните акти од страна на повеќе корисници истовремено.
  • имплементирани се сите потребни прегледи спрема спецификацијата на клиентот за нивно секојдневно работење со нормативните акти (закони, правилници, статути, решенија, договори , ….)
 • Државен завод за Индустриска Сопственост
  • Lotus Domino сервер за Интерна комуникација.
  • Апликација за внесување и пребарување на патенти.
  • Внесувањето на патентите е со директно импортирање на фајлови во SGML облик од WEB.
  • Интегриран систем, за автоматско внесување и пребарување на податоците објавени на Европско ниво, како и систем за добивање на извештаи подготвени за објавување во месечните гласници на ниво на Република Македонија.
  • Скенирање и OCR-ување на сите предмети кои се наоѓаат во архивата на заводот,по сите сектори, патенти,трговски марки и индустриски дизајн. Целата документација е вметната во предефинирана Lotus Notes база на податоци и е на располагање на сите вработени лица во институцијата
  • Деловодничка книга – изработена во Lotus Notes
  • Библиотека – изработена во Lotus Notes
  • Апликација за следење на предметите од делот за Географско потекло, изработена во Lotus Notes
  • Интерен документ менаџмент систем
  • Интернет страна на институцијата (WEB страна)
  • Уписник – изработена во Lotus Notes
  • Претставки – изработена во Lotus Notes
  • Дигитализација на Архива
 • Министерство за образование и наука на Р. Македонија
   • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта)
   • Следење на архивата на МН на РМ – деловна апликација за работа во мрежа
   • овозможува следење и контрола на уписот на сите пристигнати и пратени документи кои се заведуваат во деловодничките книги во МН.
   • овозможува доделување на предметите на соодветни вработени во МН (од страна на раководната структура)
   • овозможува следење кој од вработените работи на соодветниот предмет
   • овозможува пребарување по слободен текст (се што е внесено од страна на архиварот)
   • Креирање и следење на нормативните акти – деловна апликација за работа во мрежа
   • овозможува следење на целиот тек на креирање на нормативни акти од иницијатива за нивно креирање до конечно креирање како и нивно понатамошно следење со сите промени кои се случуваат врз нив.
   • овозможен преглед на нормативните акти од страна на повеќе корисници истовремено.
   • имплементирани се сите потребни прегледи спрема спецификацијата на клиентот за нивно секојдневно работење со нормативните акти (закони, правилници, статути, решенија, договори , ….)
   • Внесување и следење на податоци за поединци, научни работници и поединци вработени во научни и наставно научни институции со сите потребни податоци и врски кон останатите подсистеми кои се реализирани и кои во иднина ќе се реализираат за да се добие целокупна слика за активности на еден научен работник, како и нивно соодветно пребарување и користење во иднина и од другите подсистеми кои це се развијат за МН на РМ.
   • Внесување и следење на податоци за научни, наставно научни институции со кои министерството соработува и чие работење делумно или целосно го финансира, со креирање на врски кон сите потребни податоци како од поединците така и кон подоцнежните подсистеми.
   • Деловна апликација за комплетно следење на предметите врзани за финансирање на научно истражувачките проекти , како и проекти од областа на технолошкиот развој и техничката култура.
   • Деловна апликација за следење на финансирање на издавачката дејност во Министерството
   • Деловна апликација за следење на финансирањето на научно истражувачка и техничка опрема.
   • Деловна апликација за следење на целиот процес од пријава до одобрување на стипендии за постидпломски и докторски студии, како и помош при изработка на истите. Обезбедена и автоматско експортирање на потребните податоци заради овозможување на автоматско префрлање на потребните податоци во системот на Стопанска банка, заради тоа што стипендиите се исплаќаат преку нив.
   • Апликација за следење на странската помош во областа на образованието
 • Министерство за внатрешни работи на РМ
  • Lotus Domino Сервер за електронска пошта (интерна и екстерна-Интернет).
  • Повеќе апликации развиени од страна на нивните инженери на платформата Lotus Notes (посебно погодна за раоота со документи, групно работење и за менаџерски системи), а од страна на наши стручњаци е обезбедена поддршка со соодветен консалтинг, за Lotus продукти.

  Во план е заеднички проект за разработка и имплементација на Lotus-овиот систем за архивирање на документи (Domino.Doc)

 • Министерство за Финансии
  • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта-на македонски)
 • Дирекција за заштита и спасување
  • Lotus Domino решение за електронската пошта
  • Архивско работење – евиденција на архивско и канцелариско работење,
  • Апликација за Финансиско и Материјално водење – деловна апликација која го покрива финансиското и материјалното работење во институцијата.
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • КПУ Затвор – Скопје
  • MS VB6 – Апликација за Финансиско книговодство – деловна апликација за финансиското книговодство
  • MS VB6 – Апликација за Материјално книговодство – деловна апликација за магацинско работење и материјално книговодство со фискална продажба
  • MS VB6 – Апликација за Благајничко работење – евиденција на благајна
  • MS VB6 – Апликација за Основни средства – евиденција на основни средства и пресметки на амортизација и ревалоризација
 • Министерство за труд и социјална политика
  • Апликација за посвојување
  •  Имплеметација и одржување на апликативен софтвер за електронско посвојување на деца, за избор на најпогоден посвоител
 • Управа за имотно-правни работи – Министерство за финансии
  • Консултански услуги при подготовка на техничка спецификација за дизајн и развој на МИС (менаџмент информационен систем)Осигурување

 

 • Национално биро за осигурување
  • Интернет систем »клуч на рака«, кој всушност претставува интегриран систем (хардвер, системски софтвер, комуникации, заштита како и Интернет апликација за издавање на полиси за автоодоговорност и Зелена карта.
  • Архивско работење – евиденција на архивско и канцелариско работење,
  • Lotus Domino решение за електронската пошта
 • ЈДБ БрокерАпликација за брокерско работење
  • Евиденција на полиси
  • Евиденција на пакети од полиси
  • Евиденција на винкулации
  • Статистички извештаи
  • Вкрстени пребарувања
  • Динамички извештаи
  • Строга евиденција на броеви на полиси
  • Строга евиденција на броеви за винкулации
  • Менаџмент на договори со компании
  • Евиденција на пријани штети по полиса
  • Креирање на раздолжници за полиси
  • Креирање на раздолжници за винкулации
  • Креирање на фактури кон клиенти
  • Креирање на фактури за брокеражи
  • Изработка на работни налози
  • Изработка на понуди
  • Прикачување (attach) на документи
  • Менаџмент на корисници
  • Менаџмент на брокеражи
  • Вон книговодствена евиденција на плаќањето на фактурите
 • Супер Ауто Контрол
  • Апликација за брокерско работење
  • Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
 • ИНСИГ Македонија АД
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • Винер Осигурување
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • Триглав Осигурување А.Д
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • Албсиг
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБО
 • САВА Осигурување
  • Web сервиси за online синхронизација на продажбата на полиси со системот на НБООбразование

 

 • Државен испитен центар- Биро за развој на образование
  • Комплетен ИС за подршка на полагање на државен матурски испит интегриран со модул за автоматско скенирање и препознавање на текст
 • ДМБУЦ “Илија Николовски – Луј”
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • Центар за образование на возрасните
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
 • Средно медицинско училиште “Панче Караѓозов”
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈП
  • Архивско работење – евиденција на архивско и канцелариско работење
  • Одржување на хардвер, системски софтвер, Апликативен софтвер и компјутерски мрежи
 • АСУЦ Боро Петрушевски – Скопје
  • Lotus Notes – Апликација за Архивско работење – општ деловодник
  • Lotus Notes – Апликација за педагошка евиденција на уценици
  • Lotus Notes – Апликација за упис на ученици
  • Lotus Notes – Апликација за персонална еиденција
  • Lotus Notes – Апликација за основни средства – евиденција на основни средства и пресметки на амортизација и ревалоризација
  • Lotus Notes – Апликација за трезорско работење
  • MS VB6 – Апликација за Финансиско книговодство – деловна апликација за финансиското книговодство
  • MS VB6 – Апликација за Материјално книговодство – деловна апликација за магацинско работење и материјално книговодство со фактурирање и фискална продажба
  • MS .NET – Апликација за Фактурирање – апликација за фактурирање на услуги
  • MS .NET – Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
  • Апликација за пресметка на плати и автоматско поврзување со Министерство за финансии и УЈППроизводство

 

 • СЕФ – приватно претпријатие за изработка на безбедносни вратиКомплетен информационен систем за интерно работење кој покрај останатото вклучува и следењето на производството и работните налози.
  • Производство - модул за следење на активностите во фирмата проследено со работни налози и барања.
  • Комерција - модул за следење на пропратната документација, профактури, фактури, изводи, понуди, барања и сл.
  • Магацин - модул за следење на ставките – позициите во магацинот, внесување и изнесување на одредени количини.
 • Технокооп
  • MS VB6 – Апликација за пресметка на плати со автоматско креирање на фајл за УЈПОстанато

 

 • Државна лотарија
  • Софтвер за игри на среќа -одржување на апликативен и системски софтвер
 • Технички Гасови – Скопје
  • Lotus Domino сервер за Интерна и екстерна комуникација (ел. пошта-на македонски)
  • Апликација за Архивско работење – Деловодник
 • Копласт – Скопје
  • Апликација за Финансиско и Материјално водење – деловна апликација која го покрива финансиското работење
 • Фото сојуз на РМ
  • WEB страна
 • Пазар 3
  • Изработка на CALL центар за телефонска наплата на огласи
 • Управа за хидрометеоролошки работи
  • Евиденција и исплата на лица по договор за дело со автоматско креирање на фајл за трезорско работење
 • БИССистем од апликации кои овозможуваат комплетен увид на раководните структури во работењето на фирмата. Овој комплекс на апликации опфаќа:
  • следење на сите документи кои се креираат во една фирма (понуди, профактури, фактури, нарачки,….)
  • следење на информациите за клиентите со кои соработува фирмата и тоа со комплетен увид во целокупната коресподенција ( факс, тел разговор, средби, писма,….) со истата.
  • следење на сервисните барања и нивно навремено извршување (со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • следење на задачи и активности сврзани за поголеми проекти на кои работи фирмата со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • Апликација за следење на човечките ресурси и следење на основните средства во компанијата.
 • БЕННИНГСистем од апликации кои овозможуваат комплетен увид на раководните структури во работењето на фирмата. Овој комплекс на апликации опфаќа:
  • следење на сите документи кои се креираат во една фирма (понуди, профактури, фактури, нарачки,….)
  • следење на информациите за клиентите со кои соработува фирмата и тоа со комплетен увид во целокупната коресподенција ( факс, тел разговор, средби, писма,….) со истата.
  • следење на сервисните барања и нивно навремено извршување (со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • следење на задачи и активности сврзани за поголеми проекти на кои работи фирмата со соодветно автоматско известување на раководните структури во фирмата)
  • Апликација за следење на човечките ресурси и следење на основните средства во компанијата.
 • Згими Компани
  • Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
 • Ауто Мекларен
  • Апликација за Технички преглед – апликација за евидентирање на услуги со фискална продажба и фактурирање
 • Japan International Cooperation Agency Balkan Office
  • Интегриран систем за предвидување и превенција од пожари (конзорциум СИМТ, Едусофт, Тринити)